• Assignments,  Bahasa Indonesia,  Law & Politics

    Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Perspektif Hukum Islam

    Latar Belakang Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mulia. Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT mengawal dan membimbing umat manusia dengan adanya aturan-aturan yang telah Allah SWT tetapkan untuk menjaga kemuliaan manusia dan menyelamatkan manusia dari kenistaan, dan diantara hal tersebut adalah perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam suatu perkawinan, pasangan suami isteri diikat dalam suatu komitmen untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya dan saling memenuhi hak dan kewajiban bersama dan masing-masingnya. Hak dan kewajiban bersama antara sepasang suami isteri mulai timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Secara spesifik, hak dan kewajiban suami isteri diatur…